Friday, September 16, 2022

Darna: Episode 25


25. Darna and Demons
Si Noah naman ang itatakbo ni Narda sa pagamutan ngunit bilang si Narda sa pagkakataong ito. Magbabago ang tingin ng dalaga sa binata matapos ang mga pangyayari at bibigyan niya ito ng pangalawang pagkakataon upang makilalang mabuti. Dadalawin niya ito kinabukasan sa pagamutan at dadalhan ng pagkain na niluto ng kanyang Lola Roberta. Aabutan niya doon si Zaldy na kakatapos lamang ang pagdalaw kay Brian upang kumuha ng photo-op. Aabutan naman ito ni Narda na pinagagalitan ang sariling anak. Ikatutuwa man ni Noah ang pagdalaw ni Narda at ang pangalawang pagkakataon ng kanilang pagkakaibigan, agad namang mapapalitan ng galit ang nadarama nito pagkakita kay Narda at Brian na nagbibiruan palabas ng pagamutan. Magtataka si Regina kung bakit niya napapanaginipan ang babeng ahas. Hindi sasabihin sa kanya ni Ali ang katotohanan. Lalapit ang sugatang si Hergis kay Lolo Rolando upang humingi ng tulong na mapalapit muli sa magkapatid na Narda at Ding. #DarnaAndDemons


Tila ba nakaugalian na ng palabas na ito na tapusin ang linggo na walang nangyayari. Talagang sa simula yata talaga ng linggo nila inilalabas si Darna. Ang masasabi lang natin na talagang nangyari sa kabanatang ito na mahalaga ay ang pagtatangka ni Xandra sa buhay ni Brian kung saan tinapos ang kabanata pati na rin ang pagpapakita ni Hergis kay Lolo Rolando. Dalawampu’t limang kabanata na ang nakalipas ngunit hindi pa muling nagpapakita si Valentina. Bumagal ng kaunti ang mga pangyayari at kung ang batayan ay ang mga pakita ng mga susunod na kabanata, mukhang may bago na namang Extra na ang kakayahan naman ngayon ay paramihin ang sarili. Bukod dito, mabagal din talaga ang takbo ng mga pangyayari na nauunawaan din naman natin dahil kailangan pang pagyabungin ang buhay pag-ibig ng mga tauhan dahil karamihan sa mga manonood ay mga bata pa. Sana naman din ay dumami ang paglabas ni Darna upang mahasa naman siya sa pakikipaglaban. Sa huli, teleserye pa rin ito kaya ganyan. #DarnaAndDemons


25. Darna and Demons
It is Noah’s turn to be rushed to the hospital by Narda, but as Narda this time around. The young lady ends up seeing the young man in a different light after what happened and she is now giving him a second chance to get to know him better. She visits him at the hospital and brings some food over that her Lola Roberta prepared. She finds Zaldy there who has just dropped by Brian’s room for a photo-op. Narda sees him berating his own son. Noah is happy with Narda’s visit as well as the second chance he got at their friendship, but this immediately turns into ire as he sees Narda and Brian joking around as they get out of the hospital. Regina wonders why she keeps on dreaming about the snake woman but Ali does not tell her the truth. Injured Hergis approaches old man Rolando to ask for help in order to get close to Narda and Ding again. #DarnaAndDemons


It is as though this show has already been accustomed to ending the week without much happening. It seems as if they’re really reserving Darna for the beginning of the week. The only thing we can argue to have happened in this episode is Xandra’s attempt on Brian’s life where they decided to end the chapter, as well as Hergis’ appearance to old man Rolando. Twenty-five episodes have already gone by without another appearance from Valentina. The flow of events has really slowed down and if we’re to base it on the previews of the next episodes, it looks like another Extra, this time with the ability to clone himself will be appearing soon. This aside, things have truly slowed down although we understand that they also have to expound on the love life of the characters because a lot of the viewers are still young. I do hope that Darna’s appearance would multiply so she can harness her fighting skills. In the end, this is still a soap opera. #DarnaAndDemons

“Kailangan ko ang protektor. Siya lang ang tutulong sa akin. Kailangan ko ng kakampi para mapalapit sa kanya.” –Hergis

<<Episode 24                                   Episode 26>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review