Friday, November 4, 2022

Darna: Episode 60


60. New Extra
Mapag-aalaman na mamamatay-tao pala ang ama ni Eli kaya lagi itong kinakantyawan ng mga kasama sa tungkulin. Inis man ang binata ay hindi naman niya magawang gumanti ng harapan kaya dinadaan na lang nito ang paglabas ng galit sa pagsalakay sa mga wala namang kinalaman sa galit niya gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil hindi kailangang lapitan ang anumang bagay na nais niyang palutangin, mabisa ang pambibwisit ni Eli kay Darna dahil hindi siya mahanap nito. Ang tanging nagagawa lamang niya ay ang iligtas ang mga tao na pinalulutang ng kalaban at iiwas sila sa mga nalalaglag na gamit. Tuloy naman ang pambubuyo ni Rex sa anak at lantaran na niya ngayong pinaghahambing sila Darna at Valentina. Ginagawa niya ito upang pag-ibayuhin ang galit na nararamdaman ni Regina na madalas nang pumatay ngayon ng walang dahilan bilang Valentina bilang paraan niya ng paglabas ng sama ng loob. Pag-iigtingin nito ang pagsasanay kasama si Ali na muntik na niyang masaktan ng lubos. #DarnaNewExtra


Alam naman na rin natin ang dahilan kung bakit naghahasik ng lagim itong bagong Extra ngunit hindi ko pa rin maunawaan kung bakit mga taong wala namang kinalaman ang binabanatan niya. Habang iniisip ko ito ay naalala ko ang mga pangyayari sa Amerika kung saan malaking bahagi ng mga pagpatay doon ay tulak ng sakit sa pag-iisip. Nagkataon lamang na madaling makakuha ng sandata ang mga tao doon upang manakit ng kapwa kaya ganoon ang kinahihinatnan. Marahil ay maari rin natin itong gamiting dahilan kung bakit ginagawa ito ni Eli. Ang kaibahan lamang ay kapangyarihan ang hawak niya na nagagamit niya bilang sandata. Dito naman ako bilib sa Darna kasi nabibigyan pansin nila ang iba’t ibang suliraning panlipunan at dahil dito ay napag-uusapan ito at nabibigyang halaga. Gayunpaman, ang sagwa pa rin ng Special Effects. Lumulutang na mga kariton na nga lang hindi pa rin nila mapanindigan. Halatang halatang Green Screen lamang ang lahat kaya nakakailang din panoorin.  #DarnaNewExtra


60. New Extra
It is revealed that Eli’s father is a murderer, which is one reason why he is always being bullied by their colleagues at the police force. Though irritated, the young lad can’t really retaliate face to face, so he just unleashes his pent-up anger by terrorizing people who have nothing to do with his anger through his powers. Since he doesn’t have to touch anything that he wants to levitate, Eli proves to be an effective annoyance to Darna because she just can’t locate him. The only thing she can do is save everyone being levitated by the enemy or make sure that whatever objects he is levitating won’t fall on them. Rex, on the other hand, carries on with his prodding of his daughter by now openly comparing Darna and Valentina. He is doing this in order to intensify the rage that Regina is feeling, given how she now regularly kills without reason as a way of lashing out. She pushes herself to the limit with constant training with Ali, whom she almost hurts quite badly. #DarnaNewExtra


We already know the motives behind this new Extra terrorizing people anyway but I still cannot fully understand why he is hurting people who have nothing to do with him. While ruminating about this, I suddenly remembered those happenings in America where a big part of the reason as to why killings are happening there is due to mental illness. It just so happens that people there have easy access to weapons which they use to hurt others, which is why it tends to end up that way. Perhaps we can just use the same justification as far as Eli’s actions are concerned. The only difference is that he wields power which he can then use as a weapon. This is actually one aspect of Darna that continues to impress me because they manage to shine a light on various societal ills, which then leads to them being given enough gravitas to be talked about. Even then, the special effects are still atrocious. They can’t even levitate simple carts for crying out loud. It’s just so obvious that everything is just green screen, which makes it odd to watch. #DarnaNewExtra

“Si Valentina. Pumapatay na siya ng walang dahilan. She is becoming the villain she is meant to be.” –Rex

<<Episode 59                                   Episode 61>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review