Thursday, October 20, 2022

Darna: Episode 49



49. Master Plan
Tuloy pa rin ang paghahasik ng lagim ng kambal ni Brian. Matatanggal ito panandalian dahil sa ginawang pambubugbog kay Pineda subalit agad agad din itong maibabalik sa tungkulin matapos ang isang tawag lamang kay Zaldy. Nakakulong pa rin naman ang tunay na Brian ngunit makakausap niya ang kakambal na ipaaalam sa kanya na hindi pa siya nito maaaring patayin dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya kapag ginawa niya ito. Isasalaysay naman ni Rex kay Ishna kung paano niya napaikot sa kanyang mga kamay hindi lamang si Zaldy kundi ang buong Nueva Esperanza magmula ng dumating siya sa daigdig. Patuloy ang paghahanap ni Darna sa sasakyang pangkalawakan ni Borgo sa kagubatan at may mamamataan siyang isang pook doon kung saan tila ba nadadaplisan ng mga dahon kahit wala namang nakikitang nandoon. Sa kanyang pagbabalik upang magmatyag muli ay makikita niya si Ishna na papalapit sa hindi nakikitang sasakyang pangkalawakan. #DarnaMasterPlan


Hindi pa naman natin talaga lubusang alam kung ano pa ba ang ibang maaring idulot ng Krisalis kaya naghihintay pa rin ako ng paliwanag kung bakit nagkaroon bigla ng kakambal si Brian at hindi siya ang sinaniban ng luntiang hiyas. Gayunpaman uulitin natin na maganda ito upang ipakita kung ano ba ang kayang gawin ni Joshua Garcia. Magkasama sila ni Janella Salvador na nabigyan ng pagkakataon upang palalimin pa lalo ang kanilang pagganap at ipakilala ang iba pang bahagi ng kanilang mga tauhan na hindi talaga natin lubusang kilala pa. Wala na namang nangyari sa kabanatang it bukod sa paglipad-lipad ni Darna sa paghahanap sa sasakyang pangkalawakan ni Borgo. Marahil ay makakita tayo muli ng sagupaan bukas dahil mukhang magkikita na sa wakas si Darna at Borgo. Gayunpaman mukhang kunti lang din ang sagupaang masasaksihan natin kasi mukhang mangbabaril lang sila Borgo at Ishna. Abangan na lang natin kung paano nila ito gagawin. #DarnaMasterPlan


49. Master Plan
Brian’s doppelganger carries on with his reign of terror. He gets temporarily relieved of his position after beating up Pineda but immediately gets reinstated with just one call from Zaldy. The real Brian is still held captive but he gets to talk to his doppelganger who informs him that he can’t just kill him yet because he has no idea what would happen to him if he did. Rex continues his narration to Ishna as to how he managed to manipulate not just Zaldy but Nueva Esperanza as a whole since he arrived on the planet. Darna keeps on searching for Borgo’s spacecraft in the forest and does see a space where leaves seem to be hitting something despite nothing being there. As she returns to survey the scene some more, she sees Ishna approaching an invisible spaceship. #DarnaMasterPlan


We actually don’t know yet what else the Krisalis can cause but I am still waiting for an explanation as to how Brian suddenly has a twin and it wasn’t he himself who was penetrated by the green gem. Even then, we just want to reiterate how good this is to showcase what Joshua Garcia can do. He and Janella Salvador were really given the opportunity to further dive deep into their portrayals and introduce to us a side of their characters that we really haven’t got to know yet. Again, nothing much happens in this episode aside from Darna flying around looking for Borgo’s spaceship. Perhaps we will get to witness a fight scene tomorrow once again because it seems Darna and Borgo are finally crossing paths. Even so, it looks like we will be seeing less fight choreography because it appears Borgo and Ishna will just be drawing guns this time around. Let’s just wait and see how all of this will unfold. #DarnaMasterPlan

“Nang makita ko ang epekto ng berdeng kristal kay Regina Vanguardia, alam ko pwede ko rin itong gawin sa iba.” –Rex

<<Episode 48                                   Episode 50>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review