Thursday, November 29, 2012

A Beautiful Affair (ABS-CBN): Kabanata/Episode 24

Kabanata 24
Makatatanggap si Gen ng isang lalagyang naglalaman ng kung anumang nabubulok na puno ng uod. Kasama nito ay ang mga katagang: Lucia, Pera, Kamatayan. Ang hinala ng lahat ay si Sabrina ang nagpadala nito, isang haka hakang lalong napagtibay ng pagpapakita ng pag-uusap niya at ni Arturo Pierro, na nagsabing hindi rin niya nais na mapangasawa ng anak si Gen. Itinuloy na rin sa wakas ni Edward ang kanyang alok kay Gen na maging katuwang habang buhay. Isang magarbong paghahanda sa tulong ni Leon ang magwawakas sa pagluhod niya sa harap ng dalaga upang hingin ang kamay nito bilang kanyang asawa. Bago pa man ang lahat ng ito ay alam na ni Gen ang gagawin ni Edward, at idudulog niya sa mga kaibigan ang suliranin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya tiyak ang nararamdaman kay Edward sa kabila ng lahat ng nagawa nito para sa kanya at bagama’t sila ay nagsasama na sa iisang bubong.

Halatang halata ang kawalan ng tugtog sa unang bahagi ng kabanata, ngunit ang malala ay ang pagkakadinig sa isang tining na nag-uutos kay Bea Alonzo na ibaling ang tingin sa isang bahagi ng silid. Ano ang nangyari? Minadali ba ang mga tagpong iyon sa kabanatang ito? Ukol naman sa alok na pag-iisang dibdib, sang ayon ako sa lahat ng sinabi ng kaibigan ni Gen sa kanya. Bukod sa mangilan-ngilang gabi na lumipas na sila ay magkasama sa Austria, wala naman na talagang iba pang pinagsamahan si Gen at Leon na maaring ituring bilang matibay na saligan ng kanilang pagsasama, lalo pa kung ito ay ihahambing sa pinagsamahan nilang dalawa ni Edward. Mukhang naniniwala ang mga tao sa likod nito sa pag-ibig sa unang tingin, na kung paniniwalaan ay lubhang napakamakapangyarihan dahil kaya nitong balewalain ang tatag ng isa pang pagsasama na mahaba at makabuluhan din naman.

“She’s worth more” –Leon

Episode 24
Gen receives a box containing something rotten and abounding with worms. It includes a card saying: Lucia, Money, Death. Fingers point at Sabrina as the culprit, a suspicion that gains ground after she is seen having a conversation with Arturo Pierro, who admits that neither he is in favor of a wedding between his son and Gen. Edward finally carries out his marriage proposal. A luxurious preparation done with the aid of Leon ends with Edward kneeling in front of Gen, asking her hand for marriage. Even before all this happens, Gen is already aware of everything that Edward is planning to do, and she seeks the help of her friends regarding her dilemma. Until now, she is still uncertain of her feelings for Edward, despite all that he has done for her at in spite of the fact that they are already living together under one roof.

The absence of an accompanying musical score is so obvious during the first part of the episode, but what is worse is how a voice from the background could be clearly heard telling Bea Alonzo to look at one side of the room. What happened? Did they rush those scenes for this episode? As for the wedding proposal, I agree with all that Gen’s friend had to say to her. Aside from the several nights that Gen and Leon spent in Austria, there really is nothing more concrete that could serve as a foundation on which they could build a good relationship, especially if it is to be compared to what she and Edward have shared together. It seems as though they believe in love at first sight, which if to be believed is oh so powerful, because it can nullify even the strength of another relationship that is meaningful and even longer, if you come to think of it.

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Theater Review

Theater Review