Monday, December 19, 2022

Darna: Episode 91


91. Fallout
Bagamat pinagtabuyan at sinalakay na ng kaibigan ay maninindigan si Narda na iligtas si Regina sa pamamagitan ng pagpapaunlak sa isang panayam kung saan hihikayatin niya ang kaibigan na sumuko at ipapaalala rito ang mga magaganda niyang nagawa magmula ng sila ay mga bata pa. Ito rin ang gagamitin niyang dahilan sa mga kasama sa kanilang tanggapan na malapit nang ipasara dahil sa pagkawala ni Regina. Makikilala na sa wakas nila Noah at Andre si Borgo matapos silang dalhin ni Ishna sa kanya. Ipapaalam naman ni Borgo sa dalawa ang lahat ng balak niya kasama na ang pagiging bahagi nila ng kanyang hukbo. Ipagbibigay alam ito ni Borgo kay Sigfried Cruz na makukunan ang pagkikita. Makikipagkita ang mamamahayag kay Madame Victoria at ilalantad na nito ang kanyang tunay na pagkatao sa pamamagitan ng pagpapalit anyo bilang Borgo sa harap nito. Agad-agad namang manunumpa ng katapatan ang mamamahayag kapalit ng kapangyarihan. #DarnaFallout


Kung mayroon mang mahalagang paalala ang kabanatang ito, iyon ay ang mabilis na pagkalulong ng tao sa kapangyarihan. Ang bilis bumaliktad ni Sigfried Cruz dahil nais niya ng kapangyarihan. Ang pain naman ni Borgo kay Noah at Andre ay kapangyarihan din. Lahat sila ay nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan. Kahit si Borgo man din ay nagnanais ng kapangyarihan. Lahat na lang. Si Regina rin nalulong sa kapangyarihan kaya natutukso na yakapin ng buo ang pagka-Valentina niya. Ano naman kaya ang balak ni Borgo sa ibang mga Extra? Malamang balak niyang sulsulan silang lahat upang lumakas pa lalo ang kanyang hukbo. Sana lang ay bilisan na rin nila ang daloy ng mga pangyayari upang matapos na ito dahil nagtatagal na rin kahit hindi naman dapat. Paulit-ulit na lang din tayo sa habulan nila Darna at Valentina. Magharap-harap at magbakbakan na kayong lahat nang matapos na ito. #DarnaFallout


91. Fallout
Even though Narda is shunned and attacked by Regina, she is still persistent in saving her friend and even goes live on TV to be interviewed where she encourages her friend to surrender and have her remember the good things she has done since they first met when they were younger. This is also the same justification she uses to lift the spirits of their colleagues at the foundation which is now at the risk of folding up after Regina’s disappearance. Noah and Andre finally meet Borgo after Ishna takes them to him. Borgo reveals his plan which involves the two being part of his army. Borgo gives Sigfried Cruz a tip about the meeting which the latter records. He later meets up with him as Madame Victoria and reveals his true self to him by transforming to Borgo in front of him. The TV reporter immediately pledges allegiance in exchange for a promise of superpowers. #DarnaFallout


If there is any valuable lesson we can get from this episode, it’s that mankind has this tendency to romanticize power. Sigfried Cruz offered his loyalty so quickly because he craves power. Borgo’s bait when it comes to Noah and Andre is also power. All of them want to get powerful. Even Borgo himself is so obsessed with power. All of them! Regina also got so drunk on power leading her to the temptation of fully embracing her being Valentina. And what of Borgo’s plan about the Extras? Perhaps he is planning on poisoning their minds as well so he can create a more powerful army. I just hope that they can speed all of this up because it’s just taking longer than it really should at this point. Darna and Valentina’s game of cat and mouse is starting to become a broken record. Just face it each other already and fight to the death so we can end this. #DarnaFallout

“Nakalimutan mo na ba, ako si Darna?” –Narda

<<Episode 90                                   Episode 92>>

0 creature(s) gave a damn:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Protected by Copyscape DMCA Copyright Detector
 

Book Review

Book Review

Book Review

Book Review